معرفی

مشخصات فردی

عبدالرسول ارومیه ای

نام - نام خانوادگی : عبدالرسول   ارومیه ای

پست الکترونیکی : a_oroumiyei@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی پلیمر

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی شیمی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی پلیمر

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 34

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1393-12-01

عبدالرسول ارومیه ای
عبدالرسول ارومیه ای

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی پلیمر
مرتبه علمی :
    دانشیار
^